رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

اصل مروت و جوانمردی

هرگاه با مردم پیمان بستی تا جان در بدن داری بشکست آن اقدام نکن که اصل مروت و جوانمردی آنست که آدمی از عهده پیمان و قول نیکو برآید و از خدعه و مکر حذر نماید. حقیقت سخاوت را شخصی دارد که چون وعده بکسی دهد وفا فرماید.
جواهر الاخلاق برگرفته از حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 19
     
print

نگهداری پیمان

وفای به عهد و نگهداری پیمان هر اندازه که در مردم فزونی یابد آن جامعه شایسته برومندی گردد.
حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 12
     
print

وفاداری


وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده میسازد.
فنلون

هیچ قانونی نمیتواند نیکی و صحت عمل و معرفیت مرا مثل عهد و میثاق خودم نگهدارد.

توماس براس


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 6
     
print

خوش قولترین مردم

کسانیکه دیر قول میدهند خوش قولترین مردم دنیا هستند.

ژان ژاک روسو

میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد که نام آن قول است.


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 7
     
print

قول و کمان

قول مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان برنمیگردد. پس هرگز یا به کسی قول ندهید یا اگر دادید به آن عمل کنید چرا که بدقولی پیامدهای ناگوار طبیعی خواهد داشت.
حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 6
     
print

رفتار فرزانگان

فرزانه هیچگاه سخنی را که باور ندارد نمیگوید و بکاری که جلوگیری از آن بشود اقدام نمیکند و وعده بکسی نمیدهد مگر آنکه به برآوردن آن امیدوار باشد و به هیچ کاری که در آن فروماند و از عهده انجام برنیاید دست نمی یازد.
ابن مقفع (دانشمند ایرانی)


برچسب ها : ,,,
نظرات : 0 بازدید : 91
     
print

جوانمردی

علامت جوانمردی سه چیز است، یکی وفای بیخلاف، دوم ستایش بی جود (بخشش) و سوم عطاء و بخشش بی سوال
معروف کرخی


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 8
     
print

پیمان شکنی و بدقولی

شکست پیمان و نقض عهد از آیین مردی فرسنگها دور است.
پیمان شکن و بدقول را با مردی و مردمی چکار
بزرگمهر


برچسب ها : ,,
نظرات : 0 بازدید : 6
     
print