پیمان شکنی و بدقولی

شکست پیمان و نقض عهد از آیین مردی فرسنگها دور است.
پیمان شکن و بدقول را با مردی و مردمی چکار
بزرگمهر


برچسب ها : ,,