پند تاریخ و ثمرات روحی ملت

پندی که از تحولات تاریخ برمیگیریم، پندی گرانمایه باشد که چراغ راه زندگی را از چاه بازمینماید.
حکمت ایران باستان
کسیکه ثمرات روحی ملتی را نداند، تاریخ آن ملت در نظرش یک مشت حوادث پریشان و وقایع بی ترتیب جلوه میکند.
گوستاولوبون


برچسب ها : ,,,,