وفای به عهد

آنانکه به عهد خود وفا میکنند برگزیده ترین مردم هستند.
حکمت ایرانی


برچسب ها : ,,