وفاداری


وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده میسازد.
فنلون

هیچ قانونی نمیتواند نیکی و صحت عمل و معرفیت مرا مثل عهد و میثاق خودم نگهدارد.

توماس براس


برچسب ها : ,,,