نگهداری پیمان

وفای به عهد و نگهداری پیمان هر اندازه که در مردم فزونی یابد آن جامعه شایسته برومندی گردد.
حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,