مستشار امیران و مردان بزرگ


تاریخ، مستشار امیران است.

کارلایل

تاریخ، سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است.

دموستن


برچسب ها : ,,,