قول و کمان

قول مانند تیر است، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان برنمیگردد. پس هرگز یا به کسی قول ندهید یا اگر دادید به آن عمل کنید چرا که بدقولی پیامدهای ناگوار طبیعی خواهد داشت.
حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,