زمان ماقبل تاریخ و پیشرفت تمدن

ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم زیرا تاریخ بشریت آنروز آغاز میشود که بشر از همه رنجها و گرفتاریها نجات یابد.
فتحی الرمکی

هر چه تمدن جلوتر رود، قدرت فزونی کمتر میشود.
آرتل هارپس


برچسب ها : ,,,