رفتار فرزانگان

فرزانه هیچگاه سخنی را که باور ندارد نمیگوید و بکاری که جلوگیری از آن بشود اقدام نمیکند و وعده بکسی نمیدهد مگر آنکه به برآوردن آن امیدوار باشد و به هیچ کاری که در آن فروماند و از عهده انجام برنیاید دست نمی یازد.
ابن مقفع (دانشمند ایرانی)


برچسب ها : ,,,