خوش قولترین مردم

کسانیکه دیر قول میدهند خوش قولترین مردم دنیا هستند.

ژان ژاک روسو

میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد که نام آن قول است.


برچسب ها : ,,