جوانمردی

علامت جوانمردی سه چیز است، یکی وفای بیخلاف، دوم ستایش بی جود (بخشش) و سوم عطاء و بخشش بی سوال
معروف کرخی


برچسب ها : ,,