جسم و جان

به تجربه دریافته ام که جسم و جان آدمی همسر یکدیگر نیستند بلکه باهم یکی شده اند و چون یکی دچار رنجی شود دیگری همدردی مینماید.

چسترفیلد


برچسب ها : ,,