تصحیح اشتباه و عینک تجربه

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست.
کنفوسیوس
اگر عینک عادت ندارید، عینک تجربه را به چشم بزنید و اگر عینک عادت دارید، باز هم عینک تجربه را به چشم بزنید.
گمنام


برچسب ها : ,,