تاریخ گذشته و معاصر

کشوریکه تاریخ دارد آن کشور بمنزله مرده است.
سن لوئی

گذشته چیزی است که هرچه فاصله ما از آن بیشتر شود زیباتر میشود.
فتحی الرمکی

مطبوعات، شالوده تاریخ معاصر است.
پوانکاره


برچسب ها : ,,,,