تاریخ نگار

برای نوشتن تاریخ در وجود مورخ باید میان همدردی، طرفداری، جدایی و بیطرفی، تعادل وجود داشته باشد.
ارنست رنان
باید دید چگونه تاریخ نگار در میان هزاران واقعه، برخی را میگزیند و برخی را فرومیگذارد.
آناتول فرانس


برچسب ها : ,,,,