تاریخ مفاخر

تاریخ مفاخر گذشته با خاطره هایی که از اعمال و شجاعتهای رجال ما در فکر افراد خطور میدهد، روح ملیت را برانگیخته ، مردم را بطرف مجد و تعالی میکشاند.

ناشناس


برچسب ها : ,,