تاریخ مشاهیر و همت مردان

مطالعه تاریخ مشاهیر و دقت در جزئیات زندگی آنها ما را در راه پرخطر زندگی از لغزش و سقوط محافظت میکند.
گمنام
هرکه در سیرت و رفتار پیشینیان نطر کند متذکر میشود تا چه اندازه از همت مردان واپس مانده است.
همدون قصار


برچسب ها : ,,