تاریخ بی استقلال

تاریخ، یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه هرچه ما بخواهیم تاریخ همان خواهد شد.

ژان پل سارتر


برچسب ها : ,,