بزرگی آینده و تجربه گذشته

آینده به نظر بزرگ جلوه میکند ولی وقتیکه که گذشت میفهمیم که ناچیز بوده است.
مترلینگ

اگر آنچه از گذشته تجربه گرفته ایم در آینده بکار ببریم مثل این است که دوباره عمر کرده باشیم.
حجازی


برچسب ها : ,,,