اصل مروت و جوانمردی

هرگاه با مردم پیمان بستی تا جان در بدن داری بشکست آن اقدام نکن که اصل مروت و جوانمردی آنست که آدمی از عهده پیمان و قول نیکو برآید و از خدعه و مکر حذر نماید. حقیقت سخاوت را شخصی دارد که چون وعده بکسی دهد وفا فرماید.
جواهر الاخلاق برگرفته از حکمت ایران باستان


برچسب ها : ,,