اخبار ملوک پیشین

اخبار ملوک پیشین را بیشتر مطالعه فرما که از چند فایده خالی نباشد. یکی بسیرت خوب ایشان اقتدا کند، دوم آنکه به تقلب روزگار پیش از عهد ایشان تأمل کند تا بجاه و جمال و ملک و نسب فریفته و مغرور نشود.

سعدی


برچسب ها : ,,,,