احترام و قدردانی

احترام و قدردانی دو رفتار مختلفند، احترام را به موفقیت اشخاص میگذارند اما قدردانی از شخصیت بعمل می آید.
الکساندر دوما


برچسب ها : ,,,