آزمودگی و تجربه از روزگار

آنکس که از روزگار تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخواهد خورد.
حکمت ایران باستان

آزموده را آزمودن خطاست.
مثل ایرانی


برچسب ها : ,,